แผนที่กิจกรรมนิทรรศการ Bike for Mom
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
  2. เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน
  4. เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

ลักษณะการจัดกิจกรรมนิทรรศการ 8 แนวคิดหลัก

   ซุ้มที่ 1      เส้นทางแห่งรัก..และความผูกพัน คลิก
   ซุ้มที่ 2      เส้นทางแห่งคำสอน..ก่อเกิดพระราชกรณียกิจ คลิก
   ซุ้มที่ 3      เส้นทางแห่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คลิก
   ซุ้มที่ 4      เส้นทางร้อยรวมใจ..แห่งความภักดี คลิก
   ซุ้มที่ 5      เส้นทางประทับใจ..บันทึกไว้ในความทรงจำ คลิก
   ซุ้มที่ 6      เส้นทางจักรยาน...สู่กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ คลิก
   ซุ้มที่ 7      เส้นทางจักรยาน..เส้นทางแห่งความสำเร็จ คลิก
   ซุ้มที่ 8      เส้นทางรักและห่วงใย..สู่จุดหมายอย่างปลอดภัย คลิก