รูปแบบการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
จัดแสดง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการขับขี่จักรยาน และรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ พร้อมรูปภาพประกอบการอธิบาย เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์สาธิตเบื้องต้น
แนวความคิด
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อขับขี่จักรยานได้อย่างปลอดภัย
เนื้อหา
ข้อมูลรายระเอียดของแต่ละหัวข้อ พร้อมรูปภาพประกอบการอธิบาย เพื่อสร้างความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น พร้อมกับเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์สาธิตเบื้องต้น
จุดเด่น
สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปใช้ได้จริง และจะมีสัญลักษณ์ MOM ปิดท้ายงานโครงการ
ผู้เข้าชม
นำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัติ บอกต่อ เผยแพร่ สำหรับตัวเอง และครอบครัว รวมถึงเพื่อนหรือชมรมที่สังกัด เพื่อประโยชน์ในการขับขี่จักรยานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย