รูปแบบการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
จัดแสดง
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขณะทรงจักรยานในแต่ละช่วงพระชนมายุ และเนื้อหาประวัติความเป็นมาของจักรยานในประเทศไทย
แนวความคิด
ถ่ายทอดเรื่องราวที่แสดงถึงความสนพระทัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการทรงจักรยานในแต่ละช่วงพระชนมายุ จนถึงปัจจุบัน พร้อมกับ ถ่ายทอดเรื่องราววิวัฒนาการและประวัติการกำเนิดจักรยานในประเทศไทย
เนื้อหา
เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องราวผ่านเส้นทางการเดินทาง 4 ภาค ถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมกับเรื่องราวของวิวัฒนาการประวัติของกีฬาจักรยานในประเทศไทย
จุดเด่น
พระฉายาลักษณ์ที่สมเด็จพระบรมพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานในแต่ละช่วงพระชนมายุซึ่งเป็นพระฉายาลักษณ์หายาก และการจัดแสดง จักรยานพระที่นั่งส่วนพระองค์ (ทั้งนี้แล้วแต่พระวินิจฉัยเห็นสมควร) ซึ่งอยู่กึ่งกลางซุ้มนิทรรศการ โดยจัดทำในระดับสูง มีรั้วล้อมรอบ เพื่อให้ประชาขนได้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ผู้เข้าชม
ได้ชมพระฉายาลักษณ์ และจักรยานพระที่นั่งส่วนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่หาชมได้ยาก ยังความซาบซึ้งให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน