รูปแบบการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
จัดแสดง
พระฉายาลักษณ์ พร้อมเนื้อหาขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ได้แก่
  1. โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  2. โครงการฟาร์มตัวอย่าง
  3. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
  4. พระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พสกนิกรชาวไทย อาทิ การเสด็จเยี่ยมราษฎร ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
  5. รางวัลเกียรติยศเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ
แนวความคิด
จากพระราโชวาท คำสอน (นิทรรศการส่วนที่ 2) ก่อเกิดพระราชกรณียกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นให้กับประชาชนชาวไทย
เนื้อหา
นำเสนอลำดับเป็นการถ่ายทอดพระราโชวาท โดยประกอบภาพพระราชกรณียกิจบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราโชวาทนั้น
จุดเด่น
เนื้อหาของโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยใช้บอร์ดเป็นรูปทรงโคมกลีบดอกไม้ 3 กลีบ รวมทั้งหมด 4 ต้น เป็นสัญลักษณ์เสมือนการถวายพระพร ความภักดีของประชาชนชาว ไทยที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
ผู้เข้าชม
ได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่มีต่อประชาชนชาวไทย