รูปแบบการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
จัดแสดง
พระราโชวาท พระราชดำรัส และคำขวัญพระราชทานวันแม่แห่งชาติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระฉายาลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด
ถ่ายทอดพระราโชวาทที่เป็นเสมือนดั่งคำสอน เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ทราบถึงพระปรีชาสามารถ การนำคำสอนของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ต่อประชาชนชาวไทย
เนื้อหา
นำเสนอลำดับเป็นการถ่ายทอดพระราโชวาท โดยประกอบภาพพระราชกรณียกิจบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราโชวาทนั้น
จุดเด่น
เล่าเรื่องด้วยพระราโชวาท พระราชดำรัส คำสอนต่างๆ ผ่านบอร์ดนิทรรศการ ตลอดระยะเส้นทางเดิน เพื่อให้เกิดความสนใจในการอ่านข้อความอย่างต่อเนื่อง
ผู้เข้าชม
ได้ซาบซึ้งกับข้อความอันสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ