รูปแบบการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
จัดแสดง
พระฉายาลักษณ์ ที่แสดงถึงความรัก ความกตัญญู ความผูกพัน ความห่วงใย ระหว่างสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารตามช่วงพระชนมายุ จำนวนประมาณ 8 บอร์ดนิทรรศการ (พระฉายาลักษณ์)
แนวความคิด
ถ่ายทอดพระฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงความรัก ความผูกพัน ความความกตัญญูที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านแนวนิทรรศการที่โอบล้อมไปด้วยความรัก และความผูกพัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความรัก ความผูกพันที่ก่อให้เกิดเรื่องราวอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากมายต่อประชาชนชาวไทย
เนื้อหา
โดยผ่านการเล่าเรื่องลำดับภาพนิ่งตามบอร์ดนิทรรศการภาพ
  • งานวันแม่ พระฉายาลักษณ์ ๙๐๒, ๙๐๔ / พระโอรส / พระธิดา
  • การแสดงความรักความกตัญญู.. คำพูดจากแม่ คำสอนจากใจ สายใยแห่งรัก ความกตัญญู บ่อเกิดแห่งความสำเร็จ
  • การทรงงานในพื้นที่ทุรกันดารด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย.. พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
จุดเด่น
การเล่าเรื่องด้วยพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก
ผู้เข้าชม
จะได้ประจักษ์กับภาพนิทรรศการอันซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน