คอนเสิร์ต “บทเพลงเพื่อแม่” ช่วงที่ 3
ตั้งแต่เวลา 20.00 – 20.15
พิธีการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ