คอนเสิร์ต “บทเพลงเพื่อแม่” ช่วงที่ 2
ตั้งแต่เวลา 19.30 – 20.00
การแสดงดนตรี และขับร้องเพลงโดยนักร้อง 5 หน่วยงาน จำนวน 5 เพลง
  • เพลง สายหยุด (ทบ.) ขับร้องโดย ร.ต.หญิง พิมดาว พานิชสมัย และ จ.ส.อ.พงษธร พอจิต
  • เพลง นางแย้ม (ทร.) ขับร้องโดย จ.อ.หญิง กันยาวีร์ สว่างศิลป์ และ พ.จ.อ.พงศกร วรรณกรรม
  • เพลง อาลัยครวญ (ทอ.) ขับร้องโดย พ.อ.อ.ตรีเมษ โพธิ์ทองนาค และ นางสาว อรสุรางค์ อุดจัง
  • เพลง ทาสเธอ (ตร.) ขับร้องโดย ด.ต.ณัฐดิษฐ์ พิภพธราสิทธิ และ ส.ต.อ.หญิง สุขธีภรณ์ โรมา
  • เพลง เจ้าจอมขวัญ(กรมศิลป์ฯ) ขับร้องโดย นาย มานิต ธุวะเศรษฐกุล และ นาง ดวงดาว เถาร์หิรัญ